Datalog

Công cụ phần mềm quản lý, tổ chức, khai thác tài nguyên số
Phần mềm cung cấp giải pháp về tổ chức và hợp nhất dữ liệu từ tất cả các nguồn về một kho lưu trữ.

Datalog

Lưu trữ và quản lý dữ liệu tập trung

Cho phép tạo không gian lưu trữ dữ liệu dưới dạng thư mục, tổ chức cấu trúc
thư mục dựa trên thuộc tính dữ liệu. Là nơi lưu trữ các loại dữ liệu tập trung:
dữ liệu bản đồ, dữ liệu số, lưu trữ dữ liệu dưới dạng metadata ... Dữ liệu được
đưa vào hệ thống dưới nhiều định dạng khác nhau (.doc, xls, pdf,...hoặc dưới
dạng .zip) và cho phép giải nén trực tiếp trên server.

Bắt đầu ngay >

Datalog

Tích hợp dữ liệu

Tạo dữ liệu theo hai cách khác nhau: tạo dữ liệu theo từng bản ghi hoặc import một lúc nhiều bản ghi vào hệ thống. Tích hợp nhập liệu vào hệ thống theo nhiều file định dạng khác nhau như: json, lang, warehouse, dataset. Cho phép tích hợp với hệ thống phần mềm số hóa để nhận các tài liệu sau khi số hóa và đưa vào hệ thống quản lý. Tích hợp với hệ thống phần mềm bóc tách tài nguyên số để tự động phân loại tài nguyên số và nhận giá trị các trường siêu dữ liệu. Cho phép tích hợp để nhập dữ liệu từ các hệ thống quản lý khác.

Chuyển đổi dữ liệu

Thực hiện chuyển đổi dữ liệu theo nhiều định dạng khác nhau, quản lý tất các định dạng tập tin trong đó có tính năng riêng cho các định dạng tài nguyên số.

Bắt đầu ngay >

Datalog

Thiết kế, Tổ chức cơ sở dữ liệu

Thiết kế cơ sở dữ liệu một cách trực quan: định nghĩa lưu trữ thông tin về kho dữ liệu, thông tin về đối tượng, thuộc tính đối tượng. Có sự tích hợp, liên kết thông tin giữa các kho trong một hệ thống hoặc giữa các hệ thống với nhau. Tạo liên kết giữa các đối tượng đến các ứng dụng như bản đồ, Bản vẽ, Indoor, 3D Virtual Tour, danh sách tài liệu,... quản lý metadata, master data, thuộc tính, không gian dưới dạng đối tượng.

Cấu hình dữ liệu

Cho phép cấu trúc dữ liệu hiển thị theo dạng cây thư mục. Phân loại dữ liệu, tạo cấu trúc menu. Tạo và quản lý các từ khóa để tìm kiếm có trong hệ thống.

Bắt đầu ngay >

Khai thác dữ liệu

Truy cập tài nguyên: là một cổng thông tin kết nối giúp người dùng có thể truy xuất dữ liệu từ xa qua trình duyệt web, xem nội dung đối tượng tài nguyên số, hiển thị danh sách các đối tượng theo nhiều cách, cho phép sắp xếp theo các thuộc tính phổ biến (tên đối tượng, thời gian tạo…), tìm kiếm, gom nhóm dữ liệu thông qua các từ khóa.

Phân luồng tài nguyên: có thể phân nhóm tài nguyên nhanh chóng và hiệu quả vào cơ sở dữ liệu tài nguyên số.

Khai thác tài nguyên: khai thác theo bộ lọc, cấu trúc hồ sơ, cấu trúc phân cấp.

Quy trình làm việc của người dùng

Lưu trữ và xử lý dữ liệu:

  • Xử lý cơ sở dữ liệu địa không gian thông qua GeoSiS
  • Chức năng chuyên dụng tạo lập cơ sở dữ liệu
  • API linh hoạt để truy cập dữ liệu
  • Dữ liệu được đóng gói và có tính bảo mật cao

Chia sẻ và phân phối:

  • Phân phối dữ liệu cho khách hàng của bạn
  • Truy cập dữ liệu công khai
  • Chia sẻ dữ liệu theo nhóm người dùng
  • Chia sẻ dữ liệu trực quan

GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP

Liên hệ

Nếu bạn quan tâm đến hay có vấn đề gì, vui lòng điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm

* Mục bắt buộc